Politika akosti

Politika akosti

Politika kvality, environmentálna politika a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia

Základom stratégie STAVEBNÉ SPOLOČNOSŤI ŠURÍK s.r.o. je poskytovať činnosti zákazníkom podľa ich požiadaviek, predpokladať ich ďalšie potreby a trvalo zabezpečiť kvalitu v oblasti vykonávanie stavieb, ich zmien a odstraňování.Chceme, aby meno našej organizácie bolo vždy spájané s vysokou kvalitou, spoľahlivosťou, rýchlosťou a ochotou riešiť iniciatívne as prehľadom všetky problémy, ktoré vzniknú pri vykonávaní vyššie uvedenej činnosti.

Motto: 
Na prvom mieste je spokojný zákazník, na ktorého hodnotenie a spokojnosti závisí prosperita a existencie našej organizácie.

 

Zámer organizácie:

Vybudovať a neustále zlepšovať integrovaný systém manažmentu kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2008, systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2004 STN EN ISO 18001: 2007 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN EN ISO 18001: 2007 na štandardnej úrovni.

Realizácia zámeru organizácie je založená na plnenie nasledujúcich princípov

  • Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradou úlohou.
  • Vysoká kvalita a akosť nami realizovaných zákaziek a dodržiavanie dohodnutých termínov sú našimi najvyššími cieľmi.
  • Svoje dodávateľa sa snažíme cielene vyberať.
  • Vždy sa snažíme o maximálnu ochranu životného prostredia a šetrnosť prírodných zdrojov.
  • Stojíme o dôveru zákazníka, ktorý musí byť presvedčený, že účelne, ekonomicky a efektívne vynaložil svoje prostriedky.
  • Vhodným výcvikom zamestnancov hodláme docieliť ich plnú spôsobilosť na plnenie požiadaviek tejto politiky kvality.
  • Neustále sledujeme a plníme požiadavky platnej legislatívy, týkajúce sa dodržiavania bezpečnosti práce a požiarnej ochrany.
  • Sme si vedomí svojich environmentálnych aspektov a naším trvalým cieľom je znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie a neustále sledovanie a plnenie právnej legislatívy a iných požiadaviek, ktoré sa týkajú systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Stanovená politika kvality a environmentálna politika je záväzná pre všetkých zamestnancov organizácie.

Jozef Šurík – jednateľ